Trappemodel for erhvervskunder

Afregningstakst ved stort forbrug

Erhvervskunder med et stort vandforbrug kan tilmelde sig en trappemodel til afregning af vandafledningsbidraget.

Ordningen har været gældende siden 1. januar 2014 og gælder ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår og har et årligt vandforbrug større end 500 m³.

Bemærk at såfremt ejendommen allerede er tilmeldt trappemodellen, skal det ikke gøres igen.

Definition på erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår:

  • En virksomhed der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger. Virksomheder med ydelser der betales med gebyr kan også være omfattet. Det er uden betydning om aktiviteten udøves af en non-profit virksomhed, hvis den udøves i konkurrence med andre virksomheder på et marked, og at ydelsen leveres mod et vederlag.
  • I tvivlstilfælde skal forståelsen af begrebet fastlægges i lyset af de statsstøttelige regler.

Trappemodellen består af 3 trin, og hvert trin har en kubikmeterpris for vandafledningsbidraget. 

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m³ om året.
  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m³ til og med 20.000 m³ om året.
  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m³ om året.


Trappemodellens betydning for priserne:

Taksterne skal fastsættes således, at kubikmeterprisen i 2018 for trin 2 bliver 20 procent lavere end prisen for trin 1, og kubikmeterprisen for trin 3 bliver 60 procent lavere end trin 1.

Trappemodellen indfases gradvist i perioden 2014 til 2018. Procentsatsen for de enkelte år kan ses af tabellen herunder.  

  Årstal   

Procentvis reduktion i kubikmeterpris for trin 2 i forhold til trin 1 Procentvis reduktion i kubikmeterpris for trin 3 i forhold til trin 1 
 2014  4  12
 2015  8  24
 2016  12  36
 2017  16  48
 2018  20  60

 

For at opnå at betale vandafledningsbidrag efter trappemodellen skal ejeren af ejendommen afgive en erklæring om ejendommens anvendelse.

Tilmelding

Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen fra årsskiftet er altid d. 15. september med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Tilmeldingen til trappemodellen skal ske via Virk på www.virk.dk For kunder i Horsens Kommune ansøges der til Horsens Vand A/S, og for kunder i Odder Kommune ansøges der til Odder Spildevand A/S.

Siden 1. januar 2014 skal spildevandsforsyningsselskaber for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræve den variable del af vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel).

Det nærmere indhold i betalingsstrukturen fremgår af bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget.

Uddybende forklaring til trappemodellen er beskrevet i Vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag

Kontakt Samn Forsyning

 7626 8700
 forbrug@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

 

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin