Hvem ejer hvad?

Hvem ejer ledningerne i jorden?

Hvem ejer vandledningen?

Samn Forsyning leverer i Horsens Kommune dit drikkevand gennem et net af vandledninger. Fra de gennemgående vandledninger ude i vejen går der ledninger ind til den enkelte ejendom. Samn Forsyning ejer den del af ledningen - kaldet stikledning -  der går fra hovedledningen i vejen og hen til skel. Fra skel og ind til din ejendom kaldes ledningen en jordledning - den skal du som grundejer selv vedligeholde og den er din ejendom. 

 

Jordledningen - din del af vandledningen

Hvis du opdager eller har mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte et autoriseret VVS-firma. Det er vigtigt du gemmer eventuelle kvitteringer, da en eventuel forsikring for rørskade oftest dækker dine omkostninger i forbindelse med udbedring af en skade.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning.


Hvis flere deler en jordledning

Hvis du får vand fra en ledning, som indenfor skel forsyner flere ejendomme, er alle aftagere af vandet fælles om ansvaret og rettighederne til jordledningen.

I tilfælde af brud på ledningen skal de huse, som får vand fra ledningen fra- og efter brudstedet, deles om udbedring af utætheden og håndtering af en eventuel forsikringssag.


Hvem ejer vandmåleren?
Vandmåleren ejes af Samn Forsyning. Du betaler årligt en målerleje for benyttelse af måleren. Vandmåleren må kun udskiftes af Samn Forsyning eller et autoriseret VVS-firma.

Hvis du ønsker det, kan du få afprøvet din vandmåler. Du skal selv betale for afprøvningen, hvis målervisningen ligger indenfor den godkendte kontrolafvigelse. Hvis måleren viser forkert, afholder Samn Forsyning udgiften.

 

Hvem ejer kloakken?

Det er enten dig som grundejer, os som forsyning, kommunens vejafdeling eller i enkelte tilfælde et spildevandslaug, der ejer kloakken.

Din del af kloakken
Al kloak, der tilhører din ejendom, kaldes for afløbsinstallationer og er din private ejendom. Afløbsinstallationen er den del af kloakken, der ligger inden for dit skel. Hvis der opstår problemer med afløbsinstallationerne, er det dit eget ansvar og eventuelle skader må derfor udbedres for din egen regning.  

Du kan se en princip-tegning over ejerforhold her

 

Kælderen er dit ansvar

Som grundejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom, inkl. den stikledning som forbinder dine rør med det almene kloaknet. Det er dit ansvar at træffe forholdsregler mod kælderoversvømmelser i situationer med kraftig regnskyl jf. bygningsreglementet pkt. 8.4.3.1 stk. 4.

Kloakken i vejen 
Samn Forsyning ejer kloakken udenfor dit skel (dog undtaget de tilfælde, hvor facaden ligger i skel, læs her afsnittet ovenfor) og hele vejen til renseanlægget. Hvis der kun er tilsluttet rendestensbrønde på en ledningsstrækning, ejes ledningen i vejen af den som ejer vejen. Det kan være enten kommunen ved offentlige veje eller private ved private fællesveje.

Grænsen mellem forsyningens kloak og dine afløbsinstallationer
I nogle tilfælde har du en skelbrønd på din grund, i andre tilfælde findes der ingen skelbrønd, men kun en samlebrønd inde på grunden. Fra skelbrønden går en stikledning ud til hovedledningen, som ligger ude i vejen. Samn Forsyning ejer stikledningen fra det sted, hvor stikledningen krydser dit skel ud mod vejen.


For ejendomme med facade i grundskel

I de tilfælde hvor din facade ligger i grundskel, ejer Samn Forsyning kloakken frem til første afgrening eller brønd på din stikledning. Brøndene og ledningen efter afgreningen er i disse tilfælde din ejendom og tilhører husets installationer.

 

Placering af stikledninger

Hvis du modtager drikkevand fra Samn Forsyning og afleder dit spildevand til ledningerne tilhørende Samn Forsyning, vil stikledningerne i nye udstykninger være placeret med de afstande som du kan se herunder - dog kan der af tekniske årsager forekomme tilfælde, hvor stikkene ligger anderledes end vist her:  

 

Spørgsmål og svar

Kontakt kommunens byggesagsafdeling

Horsens Kommune Byggesagsafdeling
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

 Tlf.: 76 29 25 80
 byggesag@horsens.dk

Odder Kommune Byggeri & Planlægning
Rådhusgade 3
8300 Odder

 Tlf.: 87 80 33 33
 Byggeri@odder.dk

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin