Separatkloakering

 

vejen

Separatkloakering

Hvordan foregår det i praksis inde på de private grunde?

Når Samn Forsyning har etableret nye ledninger i vejen, vil der blive udstedt et varsel og påbud om, at de enkelte grundejere skal adskille regn- og spildevand på egen grund og tilslutte det til de nye stik, der er ført frem til skel.

Det er den enkelte grundejer, der selv skal tage kontakt til en autoriseret kloakmester for at få arbejdet lavet på egen grund og afholde udgiften hertil. Samn Forsyning laver ikke arbejder på de enkelte private grunde i forbindelse med de enkelte projekter. 

Læs mere her.

Kan andre end pensionister få en låneordning/afdragsordning?

Ja. Det er muligt for grundejere der opfylder indtægtskravet om at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kroner årligt, med et tillæg for  hvert hjemmeboende barn under 18 år (til og med 4 børn) på 39.300 kroner på ansøgningstidspunktet. Husstandsindkomsten opgøres efter reglerne i §§ 8 - 8a i lov om individuel boligstøtte. Hvis disse krav er opfyldt kan der opnås en afdragsordning i henhold til "Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt". Der kan ydes lån og afdragsordning til udgifter til tilslutningsbidrag og til betaling af udgifterne til ændring af kloaksystemet på egen grund eller til etablering af en renseløsning. Henvendelse omkring ordningen skal ske til din Kommune. Ordningen gælder ikke for separatkloakering i allerede fælleskloakerede områder.

Kan mit afløbssystem på min egen grund allerede være separeret?

Det kan det godt. Oplysninger om kloaksystemerne på de enkelte grunde kan indhentes hos din Kommune.

Kan pensionister m.v. opnå lån til tilslutningsbidrag og udgifter til kloakarbejder på egen grund i forbindelse med krav om separatkloakering?

For grundejere, der er fyldt 65 år eller modtager pension efter "Lov om social pension" eller "Lov om delpension" eller modtager efterløn, og som bor i Horsens eller Odder kommune, kan der ydes afdragsfrit lån til udgifter til tilslutning til kollektive anlæg, hvor der er tilslutningspligt, og til betaling af udgifterne til ændring af kloaksystemet på egen grund jf. §1 stk. 2 i "Lov om lån til betaling af ejendomsskatter".

Lånet ydes mod sikkerhed i ejendommen, jf. lovens §  4, der må derfor ikke være lån i ejendommen, der overstiger den offentlige vurdering. Der beregnes renter af lånet.

Nærmere orientering og ansøgningsskema fås ved henvendelse til Kommunen.

Accept af ansøgning skal være opnået inden arbejdet på egen grund iværksættes.

Skal vi betale et bidrag for at koble os på de nye stik?

Samn Forsyning afholder alle udgifter til etablering af den fælles del af kloaknettet, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med projektgennemførelsen af separering i vejen. Den udgift, du som grundejer skal betale, er udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på egen grund og sørge for, at det bliver tilsluttet de nye stik, som Samn Forsyning fører frem til skel. 

Er der krav om skelbrønde på egen grund?

Samn Forsyning fremfører stik uden skelbrønde til de enkelte matrikler. Der er ikke krav om, at der etableres skelbrønde ved sammenkoblingen mellem det fælles og det private ledningsanlæg.

Der skal være en rensemulighed på den private del af kloaksystemet

Er der noget jeg selv må lave?

Arbejde, der omfatter etablering af eller indgreb i spildevandsanlæg, må kun udføres af en autoriseret kloakmester.

Der er  ingen krav om autorisation for at lave en faskine til afledning af regnvand. Hvis projektet medfører afpropning af ledninger fra det eksisterende ledningsnet, skal dette arbejde udføres af en autoriseret kloakmester. Man må gerne lave en aftale med kloakmesteren om, at man selv udfører gravearbejdet, men det er et krav at kloakmesteren laver selve ledningsarbejdet og dokumenterer det udførte arbejde ved indsendelse af færdigmelding og "som udført tegning" til kommunen.

Er vandstandsstigning i havet tænkt ind i projekterne?

Ja, når Samn Forsyning etablerer afløbsanlæg er det indregnet, at vandspejlet vil stige i de kommende år som følge af klimaforandringerne.

Hvad gør man, hvor der er offentlige fællesledninger i haver bag bygningen?

Vi undersøger forholdene i forbindelse med vores detailprojektering. Vi forsøger at finde en løsning, hvor nye ledninger etableres i offentlige arealer. Der kan dog være situationer, hvor dette ikke er muligt eller hvor løsningen vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for de enkelte grundejere. I sådanne  tilfælde vil man bibeholde afledningen i ledninger over private arealer.

Der holdes informationsmøder for de enkelte veje/områder, når detailprojektet gennemføres. 

Hvem betaler for de foreslåede forskønnelser af parker m.v.?

Horsens og Odder Kommune finansierer de udgifter, der er forbundet med gennemførelse af tiltag til forskønnelse af parkanlæg mv. Samn Forsyning finansierer de udgifter, som er forbundet med etablering af bassinanlæg og tilhørende ledningsanlæg. 

Hvor skal ledningen kobles på, og skal alle ledninger udskiftes på egen grund?

Der stilles ikke krav om, at alle ledninger skal udskiftes på egen grund. Der stilles kun krav om, at afledningen til den nye spildevandsledning ikke indeholder regnvand, men i hvilket omfang eksisterende ledninger genbruges er ikke noget Samn Forsyning tager stilling til. Tag kontakt til en autoriseret kloakmester og bed ham om at komme med et forslag.

Hvordan skal kælderskakte, lyskasser og lignende tilsluttes?

Hvis kælderskakten er regnvandspåvirket, afledes vandet til regnvandssystemet (eller det nedsives).

Det betyder i praksis:

  1. Man har til enhver tid afledningsret til regnvandssystemet
  2. Man kan lave nedsivning af regnvandet fra skakten, hvis de lokale forhold tillader det

  3. Man kan overpumpe regnvandet fra kælderskakten til et højere liggende regnvandssystem
  4. Man kan overdække kælderskakten og aflede regnvand til spildevandssystemet, hvis der ikke tilledes regnvand fra andre arealer, og hvis der er en forhøjet kant rundt om skakten.

Uanset hvilken løsning der vælges, gør vi opmærksom på at der kan være mulige konsekvenser:

Ad. 1: Hvis der afledes ved gravitation (hvis vandet løber selv) til regnvandssystemet, kan der engang imellem ske opstuvning af regnvand i kælderskakten og herfra ind i kælderen.

Ad. 2: Ved nedsivning af regnvand fra kælderskakten sker der en adskillelse fra det øvrige system, og i tilfælde af at den faskine som skal nedsive vandet ikke kan følge med, kan der ske en opstuvning af regnvand i kælderskakten.

Ad. 3: Samme fordel som punkt 2 med adskillelse af systemerne, forudsat at pumpen vedligeholdes.

Ad. 4: Hvis der afledes regnvand til spildevandssystemet risikerer man at der sker en opstuvning i systemerne, og hermed en eventuel oversvømmelse af kælderskakten og måske kælderen af lettere fortyndet spildevand.

Hvorfor bruges regnvandet ikke til genanvendelse til havevanding, toiletskyl m.v.?

Opsamlinger i tønder til havevanding er ok, men regnvandet må ikke tilsluttes installationer i henhold til gældende lovgivning. Dette er begrundet i risiko for blanding af regn - og drikkevand.

Jeg kender intet til afløbsforholdene på min egen grund. Skal jeg grave hele haven op for at finde ud af, hvordan det hænger sammen?

En autoriseret kloakmester kan sende et TV kamera gennem din stikledning og kan oftest finde ledningerne uden at grave haven op. Der kan også laves sporundersøgelser, så ledningerne kan lokaliseres. Vi anbefaler, at du kontakter en autoriseret kloakmester.

Rådgiver Samn Forsyning om udførelse af arbejderne på egen grund, samt placering af stikledning?

Samn Forsyning har ansvaret for projektering og udførelse af alle arbejder udenfor skel. Indenfor skel skal arbejderne udføres af en autoriseret kloakmester, og Samn Forsyning rådgiver ikke om disse arbejder.

Samn Forsyning placerer og tilslutter det nye spildevandstik til det eksisterende stik fra grunden, og placerer et nyt regnvandstik ca. 1 m. til højre eller venstre for dette. Hvis afløbsinstallationen på matriklen allerede er separeret, tilslutter Samn Forsyning også regnvandstikket.

Samn Forsyning etablerer stikledningerne indtil cirka. 1 meter indenfor grundskel.

Forud for kloakeringsarbejdet placeres en rød markering for spildevand og en blå markering for regnvand, der hvor stikledningen vil blive placeret. Hvis placeringen ønskes ændret skal den enkelte grundejer tage kontakt til Samn Forsyning, og i denne forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at rådføre sig med en autoriseret kloakmester forud for henvendelsen til Samn Forsyning så der opnås den korrekte placering i forhold til boligens afløbssystem.

Skal dræn føres til regn- eller spildevandssystemet?

Drænvand må normalt ikke tilsluttes hverken regn- eller spildevandsledninger. Omfangsdræn kan dog i nogle tilfælde ledes til regnvandssystemet. I sådanne tilfælde er det grundejeren selv der skal installere og drive anlægget inklusiv eventuelle pumper mm. 

Vil der i forbindelse med projekterne blive lagt en ny belægning på vejen?

I forbindelse med kloakarbejder vil der som udgangspunkt blive lavet ny belægning i den rende, som de nye ledninger etableres i, typisk har renden en bredde på 2 til 4 m.

Hvor vejen i forvejen er i dårlig stand sker det ofte, at der laves en aftale med vejmyndigheden om at udlægge slidlag i hele vejens bredde, men det er noget der først tages stilling til i forbindelse med detailprojektering af de enkelte områder.