Kloakarbejde

 

dæksel

Kloakarbejde

Hvem ejer kloakken?

Samn Forsyning ejer og vedligeholder kloakken frem til skel (grundgrænsen). Inden for skel er det grundejerens kloak og ansvar. Hvis der opstår driftsproblemer på den private del af kloaksystemet, skal man derfor selv sørge for at udbedre problemet for egen regning.

Det er Samn Forsynings opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra den enkelte grund. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn. Som grundejer har du ansvaret for at aflede vandet fra kælderen og sikre dig mod oversvømmelse.

Hvis Samn Forsyning har forsyningsledninger, der føres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der tinglyses på ejendommen, - dette sørger Samn Forsyning for sker.

Læs meget om hvem der ejer hvad under afsnittet "Hvem ejer hvad".

Hvad betyder opgravningsfri kloakarbejde?

Ved opgravningsfri kloakarbejde (kaldet No-dig metoden) føres en form for strømpe ind gennem de eksisterende spildevandsledninger. Strømpen bliver udsat for varmepåvirkning ved at lede damp eller varmt vand ind i strømpen, så der sker en hærdning af strømpen. Slutproduktet er et nyt rør inde i de gamle rør.

Her udføres No-dig arbejdet
No-dig metoden udføres ved nedslidte kloakledninger hvor kapaciteten er stor nok til at håndtere den mængde vand, som løber i ledningerne. Er kapaciteten ikke stor nok, er det nødvendigt at udskifte ledningen ved opgravning. No-dig metoden udføres desuden i ledninger, hvor der er for meget uvedkommende vand, f.eks. i ældre spildevandsledninger, hvor der trænger grundvand og regnvand ind i ledningerne.

Betydning for dig
Der vil i processen blive foretaget højtryksspuling en eller flere gange. Du vil evt. blive bedt om at afdække toiletter og andre afløb i huset eller alternativt løfte dækslet på din skelbrønd. Hvis det bliver aktuelt for dig, vil du få nærmere og mere detaljeret information tilsendt.

Arbejdet foregår i flere omgange, fordi man i første omgang strømpeforer hovedledningerne i vejarealerne. Herefter påbegyndes arbejdet med at strømpefore stikledningerne indtil de enkelte grundes skelgrænse. Ved begge arbejdsopgaver skal der højtryksspules. Tiden mellem disse arbejdsopgaver kan variere en hel del, men der vil altid blive udsendt særskilt information til de berørte.

Gener ved arbejdet
Arbejdstiden vil ofte blive forlænget grundet arbejdets særlige karakter, og kan forventes at være mandag-torsdag mellem kl. 7 og 22, i enkelte perioder i døgndrift, - i nogle tilfælde vil det også være nødvendigt at arbejde i weekends. Der forekommer støj-, lugt- og trafikale gener fra de biler/anlæg, der arbejder med opgaven.

Der vil blive udsendt specifik information om, hvilke datoer arbejdet forventes udført tæt på din ejendom. Det vil oftest kun være få dage pr. gang. Da der i hele perioden vil være en del tv-biler, sanerings-biler og spulebiler i området, kan der forekomme gener fra nærliggende veje på andre tidspunkter end de annoncerede

Jeg har problemer med kloakken?

Hvis det lugter mærkeligt og vandet forsvinder langsomt når du trækker ud i toilettet, eller det lugter af kloak inde eller ude, kan det være tegn på, at kloakken er stoppet.

I sådanne tilfælde er det en god ide at begynde med at løfte dækslet på den brønd der typisk er placeret ved din grundgrænse (skelbrønd).

Hvem har ansvaret?

Er din skelbrønden fuld af vand, kan det være tegn på, at vores hovedledning er stoppet og du bør derfor hurtigst muligt kontakte Samn Forsyning, så eventuelle problemer kan blive udbedret. Samn Forsyning afholder i dette tilfælde alle udgifter til udbedring af problemerne.

Er skelbrønden derimod tom, er problemet på din egen kloakledning og du bør derfor kontakte et spulefirma, autoriseret kloakmester eller Samn Forsyning, så skaderne kan blive udbedret. I dette tilfælde skal du selv afholde alle udgifterne.

  • Det er Samn Forsynings ansvar at sørge for at spildevand afledes fra stueetagen og andre etager over kælderniveau på en effektiv og velfungerende måde.
  • Det er grundejerens ansvar, at sørge for bortledningen af spildevand fra kælderniveau.

Læs mere om grænsefladen i afsnittet "Hvem ejer hvad".

Hvad betyder separatkloakering?

Kommunens hjemmel til at påbyde ejerne at separere på egen grund findes i Miljølovens § 30, og er uddybet i Spildevandsvejledningens afsnit 5.5, specielt afsnit 5.5.2 hvoraf følgende fremgår:

"Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området."

For at bestemmelserne kan træde i kraft, skal ændringen være beskrevet i en godkendt spildevandsplan eller i et tillæg hertil.

Løsningen er baseret på, at alt overfladevand fjernes fra spildevandssystemet i hele området, så der er desværre ingen mulighed for at enkelte ejendomme kan blive undtaget for projektet.

Læs mere under afsnittet Separatkloakering.

Undersøges kloaksystemet inden udskiftning?

Inden vi går i gang med at udskifte eller reparere kloakrør, undersøger vi deres tilstand. Vi laver undersøgelsen i ét område ad gangen. Mens undersøgelsen foregår, vil man måske opleve, at vi ofte kommer i området eller sender breve ud.

Undersøgelsen omfatter én eller flere af følgende aktiviteter:

  • Vi foretager opmålinger i området for at sikre, at vores oplysninger om rørenes beliggenhed er korrekte
  • Vi spuler rørene og kører et kamera gennem, så vi kan filme deres tilstand
  • Enkelte steder i kloaksystemet sætter vi måleudstyr op, så vi kan følge, hvor meget vand der er i ledningerne over en længere periode
  • Vi kontakter evt. grundejerne i området for at høre, om de oplever problemer med kloaksystemet
  • Ud fra de oplysninger, vi samler ind, kan vi fastlægge i hvilket omfang, det er nødvendigt at renovere kloaksystemet

Vand i kælderen?

Når det regner kraftigt øges risikoen for vand i kælderen, især i de områder hvor regn- og spildevand bortledes i samme kloakledning (fællesledning).

Hovedkloakken er ikke dimensioneret til at bortlede vandet ved meget kraftige eller længerevarende regnskyl. Det betyder, at hvis det regner længe eller meget kraftigt, vil vandet stuve op i kloakledningen og i nogle tilfælde vil vandet stuve videre tilbage i stikledninger og ind i private kældere. Du vil især være udsat for vand i kælderen, hvis din kælder ligger lavt i forhold til hovedkloakken.

Flere gode råd:

Under afsnittet Vand i kælderen er der samlet en række gode råd, for hvordan vand i kælderen kan undgås.

På hjemmesiden "Forsikring & Pension, "Bliv klar til skybrud" findes også flere gode råd til, hvad du kan gøre før, under og efter et skybrud".

Hvordan vedligeholdes kloakken?

Du ejer selv kloakken inden for skel og skal selv vedligeholde dit interne kloaksystem. I kommunens Byggesagsarkiv kan du evt. finde tegninger over dit interne kloaksystem. Det er vigtigt at du passer på din kloak og afløb, så du undgår forstoppelse og oversvømmelser. 

  • Hvis du vil passe godt på dit kloaksystem skal du tænke over hvad du hælder i det.
  • Det er også vigtigt at rense og vedligeholde tagrender, sandfang og evt. pumpe eller højvandslukke.

Læs mere i afsnittet Gode råd til et godt afløbssystem

Hvad sker der når I graver?

Når vi arbejder, vil der i perioder være:

-    Områder, der er gravet op
-    Støv, støj og jord på vejen
-    Omkørsler
-    Begrænset adgang til hoveddøre, indkørsler og parkeringspladser
-    Ændrede busstoppesteder i området

Vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt, men vi kan ikke helt undgå at forstyrre i området.

Arbejdet foregår dagligt mellem klokken 7 og 18, evt. lørdag mellem klokken 7 og 14.

Vi informerer beboere i området om de endelige tidsplaner og de praktiske forhold i god tid før, vi begynder arbejdet. Vi vil løbende informere beboerne i området, hvis der under arbejdet opstår væsentlige ændringer i trafik- og adgangsforhold.

Aftaler om renovation m.m.
Beboerne i området håndterer renovationen som normalt, Horsens Vands entreprenør indsamler affaldssækkene, der hvor renovationen ikke kan komme ind grundet gravearbejdet.

Hvis man har specielle aftaler vedrørende afhentning af renovation, levering eller udbringning af varer og lignende, vil vi gerne høre om det hurtigst muligt af hensyn til vores planlægning.

Ejerens/beboerens ansvar
Kloakarbejdet i vejene og frem til den enkelte matrikels skel udføres uden udgifter for beboerne, og når vi er færdige med arbejdet, er den offentlige del af kloaksystemet tæt.

Al kloak, der tilhører den enkelte ejendom, kaldes afløbsinstallation og er privat ejendom. Ejeren har således selv ansvaret for afløbsinstallationen. Vi foreslår, at man kontakter en autoriseret kloakmester, hvis man ikke ved, om afløbsinstallation er tæt og i orden. Ligeledes er en eventuel rensebrønd på afløbsinstallationen ejerens ansvar.

Hvis der er rotter i området, kan det medføre, at de søger hen imod de private afløbsinstallationer, som er utætte. Derudover kan grundvandet i området stige, fordi vandet ikke kan trænge ind i det tætte kloaksystem. Dette kan resultere i vand i kælderen.
 
Skader på ejendommen
I forbindelse med gravearbejde i vejen kan der være risiko for, at der opstår skade på utilstrækkeligt funderede ejendomme eller på ejendomme, der i øvrigt er særlig følsomme over for udefra kommende påvirkning. Vi fotograferer derfor alle bygninger, inden vi går i gang med arbejdet. Det gør vi for at registrere eventuelle skader udvendigt på bygningernes fundamenter mv. Fotograferingen bliver foretaget af Samn Forsyning eller entreprenøren, som vil kontakte virksomhederne/beboerne for at få adgang til ejendommen, hvis det er nødvendigt.

Du opfordres til at informere Samn Forsyning, hvis du har kendskab til, at ejendommen er utilstrækkeligt funderet eller i øvrigt er i en sådan stand, at den er særlig udsat for det ovenfor beskrevne arbejde. Det sker med henvisning til Byggelovens § 12, stk. 4. Medmindre vi hører andet, vil det ved arbejdets tilrettelæggelse blive lagt til grund, at din ejendom er funderet i overensstemmelse med de på opførelsestidspunktet gældende regler og i øvrigt er i sædvanlig vedligeholdelsesmæssig stand.

Yderligere oplysninger og spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Samn Forsyning på tlf. 76 26 87 00.