Vandledningsarbejde

 

arbejde

Vandledningsarbejde

Hvem ejer jordledningen?

Læs mere under afsnittet Hvem ejer hvad?

Hvem ejer stikledningen?

Samn Forsyning ejer stikledningen, som er den ledning som går fra hovedledningen i vejen og til skel.

For stikledning med eventuelle afspærringsanordninger er følgende gældende:

 • Den anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Samn Forsyning
 • Den skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller vandforsyningens personale
 • Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning
 • Den skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej)
 • Den kan i særlige tilfælde forsyne to eller flere ejendomme. Vilkårene herfor skal være fastsat i en deklaration, som er godkendt af Samn Forsyning og tinglyst på de respektive ejendomme.
 • Ejendommenes ejere bekoster udfærdigelse af deklaration og tinglysning
 • Hvis en stikledning fremføres over privat grund skal Samn Forsyning sikre retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse ved deklaration, der tinglyses på den/de respektive ejendomme
 • Samn Forsyning kan omlægge stikledningen, hvis der på ejendommen sker udstykning, væsentlige ændringer i vandforbruget eller foretages ombygningsarbejder eller lignende, som indebærer, at stikledningen skal ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt
 • Samn Forsyning kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejeren af ejendommens regning
 • Ejeren af en ejendom skal omgående give Samn Forsyning meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledning og stophane
 • Brugeren af et vandindlæg skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren
    

Læs også mere under afsnittet "Hvem ejer hvad?"

Hvem ejer vandledningen?

Læs mere under afsnittet Hvem ejer hvad?

Hvem ejer vandmåleren?

Læs mere under afsnittet Hvem ejer hvad?

Hvis du ønsker det, kan du få afprøvet din vandmåler. Du skal selv betale for afprøvningen, hvis målervisningen ligger indenfor den godkendte kontrolafvigelse. Hvis måleren viser forkert, afholder Samn Forsyning udgiften.

Du kan se mere om udgiften til kontrol af din vandmåler under afsnittet priser.

Kan man dele stikledningen?

Samn Forsyning anbefaler, at det undlades at etablere fælles stikledninger. Der kan dog være enestående eksempler, hvor det er et udtrykt ønske fra grundejerne at dele fælles jordledninger, fordi de konkrete praktiske forhold gør det mere hensigtsmæssigt og billigere. Samn Forsyning kan i sådanne tilfælde tillade, at der etableres en fælles stikledning til de fælles jordledninger, hvis der kan indgås en privatretlig aftale, hvor de enkelte grundejeres ansvar for vedligehold mv. af de tilkoblede fælles jordledninger er tydeligt præciseret. Samn Forsyning skal sikre sig, at en sådan aftale indgås mellem de implicerede grundejere, samt at Samn Forsyning får en kopi af aftalen/aftalerne. Ønsker grundejerne ikke at indgå en sådan aftale om fælles jordledninger, kan Samn Forsyning ikke tillade at der etableres fælles stikledning.  

I forbindelse med renovering/fornyelse af forsyningsledninger, vil det i konkrete boligområder give anledning til, at eksisterende fælles stikledninger skal udskiftes med særskilte stikledninger. I disse tilfælde anbefaler Samn Forsyning, at fælles stikledninger nedlægges og erstattes af særskilte stikledninger.   

Grundejere, som fortsat ønsker, at vandforsyningen skal ske via fælles stikledning, må påvise, at de konkrete praktiske forhold gør det mere hensigtsmæssigt at beholde den fælles stikledning. Derforuden skal grundejerne også indgå en privatretlig aftale, hvor de enkelte grundejeres ansvar i forhold til vedligehold mv. af de tilsluttede jordledninger er tydeligt præciseret. 

Samn Forsyning skal have en kopi af aftalen, som tinglyses på de respektive ejendomme. For at sikre at dette sker, skal grundejer informeres om at grundejer inden en fastlagt dato skal dokumentere tinglysning, ellers vælger Samn Forsyning at fremføre stik til de enkelte ejendomme for at opfylde forsyningspligten.

Lukkes der for vandet?

I forbindelse med gravearbejder vil der blive lukket for vandet i kortere perioder, hvilket vi vil oplyse nærmere om til de berørte adresser via udsendelse af sms. Undgå at starte vaskemaskine eller opvaskemaskine, når vi lukker for vandet.

Når vi åbner for vandet igen, vil nogle opleve, at vandet er misfarvet. Det skyldes, at gamle belægninger af kalk, jern og mangan har revet sig løs under vores arbejde. Det misfarvede vand bør ikke drikkes.

Når vandforsyningen er genetableret, skal installationen skylles igennem – åbn for vandet, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen. Undlad at bruge vaskemaskine, når der er misfarvet vand. Læs mere her.

Gener i forbindelse med gravearbejdet?

Fornyelse af vandledninger vil medføre gravearbejde og derfor en påvirkning af beboerne i området. Vi informerer dig om tidsplaner og de praktiske forhold i så god tid som muligt, før vi begynder på arbejdet. Men du kan i forbindelse med arbejdet muligvis opleve: 

 • Områder, der er gravet op
 • Støv, støj og jord på vejen
 • Omkørsler
 • Begrænset adgang til hoveddøre, indkørsler og parkeringspladser
 • Ændrede busstoppesteder i området

En tidlig udmelding om fornyelse af vandledning vil også give mulighed for, at grundejere kan tage højde for nedlæggelse af fælles stikledning eller fornyelse af eksisterende jordledning. 

Asfaltslidlag på private fællesveje

Samn Forsyning indbetaler til Horsens og Odder Kommunes slidlagspulje for de arealer som Samn Forsyning retablerer, hvilket typisk er den rende hvor der er opgravet til vandledningen. Hvis lodsejerne på vejen måtte ønske at få udlagt slidlag uden for graverenden, samtidigt med at Horsens Kommune vil udlægge slidlag, skal dette koordineres med Horsens Kommune. Typisk vil kommunen foretrække, at det beløb Samn Forsyning har indbetalt til slidlagspuljen tilgår vejforeningen/grundejerforeningen. Derved kan foreningen selv forestå arbejdet med udlægning af slidlag.  

Trafikale gener 

I forbindelse med selve gravearbejdet bruger vi så store maskiner, at vi i kortere perioder kan blokere for trafikken – i nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at lukke for gennemkørsel. Da vi graver dybe huller, er det også nødvendigt at opsætte afspærringer, hvilket indskrænker kørebanen.  

Lukning for vandet

I forbindelse med gravearbejdet vil der blive lukket for vandet i kortere perioder, hvilket vi vil oplyse nærmere om til de berørte adresser. Undgå at starte vaskemaskine eller opvaskemaskine, når vi lukker for vandet. 

Misfarvet vand

Når vi åbner for vandet igen, vil nogle opleve, at vandet er misfarvet. Det skyldes, at gamle belægninger af kalk, jern og mangan har revet sig løs under vores arbejde. Det misfarvede vand bør ikke drikkes. Installationen skal skylles igennem – åbn for vandet, indtil der igen kommer klart vand ud af hanen. Undlad at bruge vaskemaskinen, når der er misfarvet vand. Læs mere her.

Et typisk forløb når vi graver

Udskiftning af en vandledning omfatter mange forskellige arbejdsprocesser:

 1. Først foretages en grundig registrering af gaden, alle facader, indkørsler m.v. Alt fotograferes, så vi efterfølgende kan retablere belægning m.v. i samme stand.
 2. Fortovs- og vejbelægningen fjernes og afspærringer sættes op. 
 3. De gamle vandrør graves fri. 
 4. De nye vandrør svejses sammen – det giver mindre risiko for utætheder. 
 5. De nye vandrør lægges i jorden. Vi bruger forskellige metoder, afhængig af forholdene. 
 6. De nye vandrør opmåles til et digitalt kortsystem, så vi helt præcist kan vise, hvor vores vandledninger ligger. Oplysningerne anvendes bl.a. af vvs’ere, entreprenører, rådgivere og kommunale sagsbehandlere. 
 7. Rørene rengøres grundigt og evt. foretages en tæthedsprøvning, før de tages i brug. 
 8. Vandrørene tildækkes, og belægningen retableres efter aftale med vejmyndighed. Det er nemlig vejmyndigheden, der vurderer, om der er behov for at lægge et nyt slidlag på vejen, og om fortovsfliserne kan genbruges.

De nye vandrør er nu klar til mange årtiers brug.

Hvad betyder sektionering?

Ledningssystemet er bygget op med henblik på at opnå så stor forsyningssikkerhed som muligt. 

Der findes tre ledningstyper; transmissionsledning, distributionsledning og forsyningsledning. Opdelingen i sektioner sikrer en bedre forsyningssikkerhed for forbrugerne.

Sektioneringen er en proces, som Samn Forsyning satte i gang i 2010, og som vil strække sig over de kommende år, indtil hele ledningssystemet er opdelt i sektioner. 

Som en del af sektioneringen etablerer vi en række forsyningsbrønde, som indgår i overvågningen af ledningssystemet. Data fra driftsforholdene på systemet indgår i en model for forsyningsforholdene, som hjælper med at planlægge udvidelser, styring af flow, tryk og strømningsforhold.

Udgifter til etablering af ny vandledning i vejen?

Samn Forsyning afholder alle udgifter til etablering af ny vandledning i vejen.  

Der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet. Den udgift, der pålægges den enkelte grundejer, er udgiften til en eventuel udskiftning af jordledningen på egen grund.

Samn Forsyning anbefaler at jordledningen udskiftes i samme ombæring som stikledningen udskiftes. Det skyldes, at jordledningen med stor sandsynlighed har samme alder og er af samme materiale som stikledningen, hvormed den er moden til udskiftning. Derudover er det også en fordel at gøre i samme ombæring, da den enkelte grundejer sparer udgifter til at finde og grave ned til stikledningen, da stikledningen jo er blottet i forbindelse med Samn Forsynings renoveringsarbejde.