Horsens Vand energi bygning med besøgene

Horsens Vand Energi

Horsens Vand Energi A/S ejer og driver et kedelanlæg, som kan anvende både biogas og naturgas som energikilde. Kedlen producerer udelukkende centralvarme, når motoren ikke kan producere varme nok.

Der produceres årligt 3,5 – 5 mio. kWh elektricitet, som sælges til elnettet. Varmeproduktionen udgør 5-6 mio. kWh, og sælges primært som procesvarme til Horsens Vand A/S. Biogassen produceres i søsterselskabet Horsens Vand A/S, og købes til markedsprisen beregnet ud fra gassens energiindhold.

Ultimo 2012 blev der etableret en ny varmetransmissionsledning fra motoranlægget og frem til Horsens Fjernvarme a.m.b.a, Central syd, på Høegh Guldbergsgade. Med denne forbindelse kan Horsens Vand Energi A/S levere grøn spidslast varme til fjernvarmenettet i Horsens.

Samtidigt med energiproduktionen arbejder Horsens Vand Energi A/S desuden med forskellige optimerings- og udviklingstiltag omkring energiproduktion ud fra biomasse, eller restprodukter fra nærliggende industrivirksomheder. Derudover også hvordan motordrift og varmeproduktion kan optimeres. 

Motoren omdanner ca. 40% af den indfyrede energi til el, hvoraf resten af energien, dvs. 60%, omdannes via kølevand fra motoren og røggassen til varme. Røggassen fra motoren, som er ca. 550 °C, nedkøles til 40-50 °C ved hjælp af to røggaskedler. Herved er det kun en meget lille del af varmen, som ledes ud i det fri gennem skorstenen.

Selskabet ejer desuden en varmepumpe, som udnytter restvarmen fra den biologiske renseproces til at lave brugbart varme. Dette sælges til Horsens Vand A/S, der udnytter varmen til opvarmning af egne bygninger. Varmen hentes fra den biologiske tank via indstøbte rør i bund og funderingspæle.