Regnvandssøer

Hvorfor laver vi regnvandssøer?

Søerne er etableret for at beskytte de vandløb, som ellers skulle modtage regnvand fra de nærliggende boligområder. Regnvand fra tagflader, veje, parkeringspladser, fortove osv. bliver ledt ned til søerne, hvorfra vandet senere udledes til et vandløb. Ved at forsinke udledningen undgår vi oversvømmelser, og at vandløbene eroderer.

Regnvandssøer indgår som en del af Odder og Horsens Kommuners klimatilpasning. Søerne er også lavet for at rense regnvandet for forurenende stoffer (tungmetaller, olierester, næringssalte (især fosfor) og organisk stof (grene, blade mv.).

Rekreativt område
Tanken med søerne og området omkring dem er også, at de kan fungere som rekreativt område for beboere. Her er der mulighed for at slå sig ned og for en stund nyde naturen og dens mangfoldighed.

Planter og dyr
I søerne kan der være vandaks, som kendes ved dens ”flydeblade”, der ofte ligger som et tæppe i vandoverfladen.

Hvis vandaks ikke dækker hele søens overflade, kan man også finde andre vandplanter som f.eks. almindelig vandpest eller liden vandaks.

Lidt mere sjældne planter som smalbladet vandstjerne og spæd pindsvinekrop kan også forekomme.

I vandkanten vil det ikke være ualmindeligt at se både bredbladet og smalbladet dunhammer, almindelige sumpstrå, lyse-siv, grenet pindsvinekrop og evt. tagrør. Tilstedeværelsen af vandplanter forhindrer ikke vandets gennemstrømning i søen.

En regnvandssø er et eldorado for insekter og padder (små frøer og tudser og måske vandsalamandere). Guldsmeden vil ofte kunne ses i området. Fisk er ikke naturligt forekommende i regnvandssøer. De buske, der findes ved søen, vil typisk være slåen eller tjørn, og her vil du kunne opleve masser af småfugle.

Hvor dyb er søen?
Når det er tørvejr, er der lavvande i søerne, men ved kraftig regn vil vandstanden stige. Søerne er mellem 1 og 1,5 meter dyb i tørvejr og op til ca. 2-3 meter dyb i regnvejr.

Vandet renses
Et  af  formålene  med regnvandssøerne er at sikre en delvis rensning af regnvandet, inden vi udleder det til vandløb.

Der sker en biologisk nedbrydning af stoffer i regnvandet, mens vandet befinder sig i søen. Nogle stoffer vil fordampe, nogle vil blive omsat af mikroorganismer og/eller blive optaget i søens planter, og andet materiale som fx tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer, vil bundfælde sig.

Tænk på hvad du smider i kloakken!
Du kan bidrage til et godt miljø i regnvandssøerne ved at lade være med at hælde olie- eller malingsrester i kloakken. Sæbevand fra bilvask er heller ikke godt for vandmiljøet i søerne. Det værste er imidlertid algefjernelsesmidler. Selv meget lave koncentrationer af disse midler kan slå alle vandlevende dyr ihjel i regnvandssøen og i tilstødende vandløb. Skal du have algerenset dit tag, skal alle nedløb afbrydes, så spildevandet ikke løber ned i regnvandssøen.

Ikke tilladt at bade – eller skøjte!
Da søerne udelukkende består af regnvand, er vandet ikke rent. Så selvom der er åben adgang til bassinet, er det ikke tilladt at bade i søerne! Der er også en konstant gennemstrømning af vand, så selv om isen om vinteren kan se sikker ud, må der ikke skøjtes på søerne!

Fodring af ænder eller andre fugle, der opholder sig i søerne, er heller ikke tilladt.

Du må gerne lufte din hund i området – men aldrig indenfor hegnet og hold den i snor og husk at samle hundens efterladenskaber op.

Ophold og færdsel i området sker i øvrigt på eget ansvar.

Hvad du ikke kan se
I de to ender af søerne er der etableret hhv. et sandfang og et afløb. Sandfanget skal hindre aflejringer af sand i regnvandsbassinet. Afløbet styres med en regulator, så vandet ikke bare løber frit gennem søerne. På den måde kan vi bestemme, hvornår og hvor kraftig udstrømningen til nærmeste vandløb skal være. Afløbet kan spærres helt, så fremmede stoffer, der f.eks. løber ud ved et uheld, brand eller lignende, ikke kan løbe videre.

Vedligeholdelse
Samn Forsyning ApS står for vedligehold, herunder oprensning af sandfang/indløb og afløb for affald og andet groft materiale. Ca. hvert 20. år vil søerne blive tørlagt, hvorefter bundfaldet renses op. Efter en tørringsperiode vil bundfaldet blive bortskaffet som enten lettere eller svært forurenet jord.

publikationer

Publikationer

Kontakt Samn Forsyning

 mail@samn.dk

 Fo  Sikker mail - læs mere her

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 8:00 - 15:30
Fredag: 8:00 - 13:30

CVR/EAN

linkedinlogo  Følg os på Linkedin