Multifunktionel Jordfordeling

- Et samarbejde med Region Midtjylland

Region Midtjylland har samlet et partnerskab omkring projektet Bioscape, der har Multifunktionel Jordfordeling som fokus. 

Læs mere om samarbejdet i en af vores nyheder fra december 2022 her

Multifunktionel Jordfordeling er en ordning, der er igangsat af Miljøstyrelsen og som forvaltes af Landbrugsstyrelsen.

Formålet er at løse en række nationale udfordringer i en og samme jordfordeling:

  • Sikre rent vand (overflade- og grundvand)
  • Forbedre biodiversiteten
  • Reducere udledningen af CO2
  • Forsinke vandet i vandoplande (klimtilpasning) m.fl.

Ordningen støtter ikke selve udførelsen af projektet og derfor har partnerskabet ansøgt EU LIFE puljen for Biodiversitet, for netop at få penge til gennemførelsen.

I Bioscape arbejdes med 3 pilotområder:

  • Endelave, Horsens Kommune, hvor hovedfokus er at genetablere økosystemtjenesten, der beskytter den eneste grundvandsressource på øen. En ressource, der trues af forurening med nitrat og pesticider.
  • Byn Sø, Lemvig Kommune, hvor hovedfokus er genopretning af Byn Sø, hvor der lever/har levet et helt særligt dyre- og planteliv. Her er formålet at genoprette økosystemtjenesten, der fjerner næringsstoffer fra oplandet. Ved samme lejlighed oprenses Byn Sø for slam, som er opstået gennem forurening med næringsstoffer og okker.
  • Aastrup Kær, Hedensted Kommune, hvor hovedfokus er at genetabler oplandets evne i at tilbageholde vand, som ellers oversvømmer Kirkholm.

I alle 3 områder styrkes biodiversiteten generelt og der er et særlig fokus på udryddelsestruede arter. På Endelave er målet at udtage dele af landbrugsjorden af intensiv drift og omlægge til natur/ekstensiv drift, skabe naturlig hydrologi og gennemføre helårsafgræsning på større arealer m.m.

Partnerskabet består foruden Samn Forsyning, af Horsens Kommune, Lemvig Kommune, Hedensted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, SEGES, Aarhus Universitet, ELO (international landbrugsorganisation).

Hertil kommer en lang række andre organisationer, der bliver involveret i projektet når det går igennem.