Vandboring på Endelave placeret tæt på Vandværk
20.12.2022

Biodiversitet skal beskytte drikkevandet på Endelave

Samn Forsyning deltager sammen med Horsens Kommune i et EU LIFE projekt, som på én gang skal beskytte drikkevandet og øge biodiversiteten på øen. I begyndelsen af det nye år går forhandlinger om en jordfordeling i gang, hvor landbrugsarealer udtages af drift til gavn for såvel mennesker som planter og dyr.

Beboere, sommerhusejere og turister på Endelave får deres rene drikkevand fra øens egne boringer. Skal det også være sådan i fremtiden, er der behov for en fokuseret indsats for at beskytte øens drikkevandsreservoir mod sprøjtemidler og gødning. Der er flere tilgange til at sikre drikkevandet. Hos Samn Forsyning har man valgt at arbejde målrettet med løsninger, som ikke alene sikrer drikkevandet, men som også giver andre gevinster til området.

- Vi ønsker generelt at arbejde med langsigtede løsninger, som tjener flere formål og er til glæde for både nutiden og fremtiden. Skovrejsningen ved Rugballegård er et godt eksempel på dette. Her er det lykkes at sikre drikkevandsboringerne og fremme naturen i området, siger Marianne Hyltoft, der er projektleder hos Samn Forsyning. Sammen med Horsens Kommune er vi nu i gang med et tilsvarende projekt på Endelave og har afholdt et møde med beboerne om mulighederne ved sikringen af drikkevandet på øen.

Samarbejder giver spændende muligheder

For at sikre at projektet kommer til at tjene flere forskellige formål, deltager Samn Forsyning i flere forskellige samarbejder og projekter. Projektet på Endelave er det regionale BioScape-projekt, som er et EU LIFE projekt drevet af Region Midtjylland, der giver adgang til flere forskellige kompetencer, som sikrer projektets kvalitet på både kort og lang sigt.

- På Endelave har det givet mulighed for, at vi har fået kortlagt hele undergrunden, således vi nu har et billede af, hvor drikkevandet dannes. Derfor ved vi nu, at de nuværende drikkevandsboringer i høj grad er værd at beskytte, da alternativerne kan være både dyre og uvisse, siger Marianne Hyltoft.

- I stedet for at vi udelukkende laver forbud mod, at sprøjte og gøde på denne del af jorden hvor vi indvinder drikkevand, kan vi gennem dette samarbejde, arbejde med en ny fordeling af jorden. Nogle ønsker at sælge jord og andre ønsker at købe jord. Dermed kan vi få skabt nye naturområder og forhåbentlig mere sammenhængende natur, som sikrer bedre levevilkår for dyr og insekter og fremmer øens biodiversitet og forsat mulighed for landbrugsdrift, fortæller Marianne Hyltoft.

- Den kommende jordfordeling er et puslespil, men her har vi igen god gavn af at deltage i projektet, for det betyder, at vi har eksperter med fra Landbrugsstyrelsen, som står for gennemførelsen.

Involvering giver velvilje

- Det er vigtigt for os, at inddrage borgerne i baggrunden for de beslutninger, der skal træffes, og opnå et godt samarbejde, siger Marianne Hyltoft.

Det nyligt afholdte møde havde til formål at informere beboerne om, hvilke områder der fremover skal beskyttes mod gødskning og sprøjtemidler. Dermed kan forhandlingerne om en ny jordfordeling komme i gang i begyndelsen det nye år. Øens borgere var meget interesseret i resultaterne af de gennemførte undersøgelser.

-  De fremmødte havde mange spørgsmål til de tekniske resultater. Fra kortlægningen af undergrunden kunne vi eksempelvis fortælle, at indvindingsoplandet til øens vandværksboringer er væsentligt mindre end hidtil antaget. Derudover har vi fundet to begravede dale med en dybde på mellem 100-140 meter under overfladen. I de begravede dale kan der være drikkevand, men det kræver flere undersøgelser at afklare.

Hele projektet ventes at stå færdigt i 2025.

 

Denne nyhed er også udsendt som pressemeddelelse. Find den her

Kontakt projektleder Marianne Hyltoft Thomsen på 7626 8700 for yderligere oplysninger.