Spørgsmål og svar

Her finder du en oversigt over de mest stillede spørgsmål

Samn Forsyning har ansvaret for vandtrykket i den del af din stikledning, som går til dit skel, derfra er det ejers ansvar at jordledningen og installationen kan levere det ønskede vandtryk.

Kontakt en autoriseret VVS-installatør hvis du oplever problemer med trykket.

I forsyningsområdet for Samn Forsyning er hårdhedsgraden 12 - 18 dH, som er temmelig hårdt vand.

Samn Forsyning har ikke planer om at etablere blødgøringsanlæg til at fjerne kalken fra drikkevandet i Samn’s forsyningsområder.

For øvrige forsyningsområder i Horsens og Odder er vandet jvf. GEUS også 12 - 18 dH, hvor du kan finde flere oplysninger om vandet.

Ønsker du præcist at vide, hvad hårdheden på dit vand er, kan du købe teststrips på apoteket. 

Hårdhed (°dH):
Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger.

Nej, der tilsættes hverken klor eller andre kemikalier til dit drikkevand. Det vand, der kommer ud af din vandhane, kommer stort set direkte fra grundvandet. Den eneste behandling grundvandet gennemgår, er iltning og filtrering gennem et sandfilter for at fjerne partikler som jern og mangan fra vandet. Jern og mangan er ufarligt, men det kan misfarve vandet og give det en metallisk smag. Derfor fjernes hovedparten af disse partikler på vandværkerne.

”Hvidt” vand skyldes normalt luft i vandet. Hvis du fylder et glas med det ”hvide” vand, vil du kunne se efter kort tid, at luften bruser af vandet, så det igen bliver klart.

”Hvidt” vand, eller luft i vandet, kan forekomme, når der arbejdes på ledningsnettet hvorved luften indesluttes i vandledningen. ”Hvidt” vand er ikke sundhedsskadeligt.

Samn Forsyning fører løbende kontrol med både grundvandets og drikkevandets kvalitet. Vi tager ca. 300 drikkevandsprøver om året fordelt på hele ledningsnettet. Herudover undersøges drikkevandet, der pumpes ud fra vandværkerne, en gang om måneden.
Endvidere analyseres boringerne, så mindst 1 boring på hver kildeplads får taget prøver hvert år.

Læs her mere om vandets kvalitet

Vandmåleren ejes af Samn Forsyning. Du betaler årligt en målerleje for benyttelse af måleren. Vandmåleren må kun udskiftes af Samn Forsyning eller et autoriseret VVS-firma.

Hvis du ønsker det, kan du få afprøvet din vandmåler. Du skal selv betale for afprøvningen, hvis målervisningen ligger indenfor den godkendte kontrolafvigelse. Hvis måleren viser forkert, afholder Samn Forsyning udgiften.

Hvorfor kan vand blive rødbrunt?

Hvis dit kolde vand er misfarvet og rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. De kan fx opstå pga. reparationsarbejde, der får kalk og jern til at løsne sig i ledningsnettet.

Er det kun dit varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, som er skyld i problemet, fordi bundfaldne partikler fra en periode med stillestående vand ledes med vandet ud.

Hvordan får du klart vand igen?

Hvis vandet skal have den normale farve igen, kan du lade alle vandhaner løbe, så urenhederne renses ud. Det gælder uanset, om det er ledningsnettet eller din varmtvandsbeholder, som er kilden til problemet. Det vil normalt vare et par minutter, inden vandet er klart. I sjældne tilfælde mere end et par minutter.

Kontakt dit vandværk, hvis vandet forbliver rødbrunt.

Rødbrunt vand er ikke decideret sundhedsfarligt. Men det smager ikke godt, så du er bedst tjent med ikke at drikke det. Vi anbefaler heller ikke at anvende opvaskemaskine og vaskemaskine, mens vandet er rødbrunt.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet?

Det rødbrune vand kan misfarve dit vasketøj.

Har dit rene vasketøj fået et gulligt eller rødligt skær, henviser vi til denne opskrift fra Statens Husholdningsråd:

 1. Læg tøjet i blød i vand med 1 dl citronsyre for hver 10 l vand.
 2. Vrid tøjet efter 30 minutter.
 3. Vask tøjet i en varm sodaopløsning med 3 dl soda for hver 10 l vand.
 4. Skyl tøjet.

I Samn Forsyning kan du støde på flere typer målere:

 • Nogle målere er udstyret med en boks til fjernaflæsning, hvor den årlige aflæsning vil ske automatisk, såfremt den er ejet af Samn Forsyning.
   
 • Har du en digital måler fra et lokalt vandværk, skal du aflæse tallet fra displayet, dog uden decimaler. 
   
 • Traditionelle vandmålere er blå eller grå. Løft låget og aflæs tallene i de sorte felter på måleren.
 

Grunden til at du også skal indberette til Samn Forsyning er fordi, Samn Forsyning ikke har en aftale med alle lokale vandværker om udveksling af måleroplysninger. Vi har brug for disse måleroplysninger, for at kunne beregne og afregne afledning af spildevand. Det gælder også, selvom du har en måler med fjernaflæsning. Kan du ikke få adgang til den fjernaflæste måler, må vi bede dig om at kontakte dit vandværk, der kan oplyse dig om forbruget.

Hvis du har ejendom i Odder Kommune, modtager vi automatisk din aflæsning fra alle vandværker i kommunen. Du skal derfor ikke foretage dig noget med mindre, at du har en bimåler. I det tilfælde skal du indsende en aflæsning til os. 

Har du ejendom i Horsens Kommune, er der flere forklaringer til, hvorfor du ikke modtager et aflæsningkort. Det kan du læse mere om her.

Klik her, for at se de aktuelle driftsforstyrrelser. Det er dem om vi har registreret og arbejder på at udbedre. 

Er der et problem i dit område, som ikke fremgår af denne side?

Vær venlig at undersøge nedenstående, før du kontakter os:

 • Mangler naboerne også vand?
 • Er både det kolde og varme vand væk?
 • Er vandfilteret (perlatoren) på vandhanen stoppet?

Du kan kontakte kundeservice fra 8.00 - 15.30, fredag dog 8.00 – 13.30 på tlf. 76 26 87 00.

Udenfor åbningstid bliver du stillet om til driftsvagten på samme nummer. 

Du modtager en aconto-regning for dit vandforbrug og afledning af spildevand to gange om året:

 • Årsafregning med 1. aconto udsendes medio marts og til betaling i april.

 • 2. aconto-regning udsendes medio september til betaling i oktober .

På årsopgørelsen er det foregående års forbrug opgjort i forhold til de indbetalte aconto beløb. Hvis dit forbrug overstiger aconto-betalingerne, vil regningen være højere end seneste aconto-regning. Hvis dit forbrug omvendt har været mindre end aconto-betalingerne, bliver regningen mindre.  

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

Giv os mulighed for at rette eventuelle fejl

Vi vil gerne gøre tingene rigtigt første gang. Desværre må vi erkende, at vi nogen gange laver fejl. Det vil vi gerne have mulighed for at lære af og dermed rette op på. Derfor vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Hvis sagen ikke kan løses over telefon, kan du skrive til os på mail@samn.dk

Klagemulighed

Er du ikke enig i vores beslutning, og ønsker du at klage over os, har du mulighed for at indbringe din klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus og Forbrugerklagenævnet på www.naevneneshus.dk 

Har du spørgsmål til klagevejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du bliver udsat for et rørbrud, kan du søge om refusion af din vandudgift, hvis der er tale om rørskade på en skjult installation.

Der ydes kun refusion af vand/vandafledning for ejendomme til boligformål, gælder ikke for erhverv.

Læs mere om betingelserne og udfyld formularen Refusion ved rørbrud på vores selvbetjeningsside. 

Såfremt du ikke er tilmeldt Betalingsservice, kan du betale din regning ved at bruge det angivne Betalings-ID nederst på din regning. 

Det er ikke muligt at betale din regning kontant.

Har du konstateret en skade, efter at Samn Forsyning eller en af vores entreprenører har udført arbejde i nærheden af din ejendom, skal du gøre følgende:

Begræns skaden
Gør hvad du kan for at begrænse skaden og rekvirer skadesservice via dit forsikringsselskab, såfremt dette er nødvendigt. Dokumentér gerne omfanget med fotos.
Samn Forsyning er ikke forpligtet til at afhjælpe skaden eller afholde omkostninger til dette, før der ligger en afgørelse fra dit forsikringsselskab.

Anmeld skaden til dit eget forsikringsselskab
Dit forsikringsselskab behandler sagen og afgør, om de vil dække skaden eller ej.

Læs mere i denne folder

Bor du i udlandet og skal lave en bankoverførsel til os, skal du benytte et IBAN-nummer, som er den internationale måde at skrive et kontonummer på.

Ved overførslen skal du selv pålægge 50,00 dkr. til det samlede beløb, da vi har en omkostning på 50,00 dkr. til banken ved denne type overførsel. 

Hvilke IBAN-nummer du skal benytte, afhænger af hvilken Kommune du har bolig i. 

Horsens Kommune:

 • IBAN: DK0271600001453260
 • SWIFT: SYBKDK22

Odder Kommune: 

 • IBAN: DK2871600001512156
 • SWIFT: SYBKDK22
 • If you live abroad and need to make a bank transfer to us, you should use an IBAN number, which is the international way of writing an account number.
 • When making the transfer, you should add DKR. 50,00 to the total amount, as we incur a DKR. 50,00 fee from the bank for this type of transfer.
 • The IBAN number you should use depends on the municipality in which you reside.

Horsens Municipality:

 • IBAN: DK0271600001453260
 • SWIFT: SYBKDK22

Odder Municipality:

 • IBAN: DK2871600001512156
 • SWIFT: SYBKDK22

Når I er logget ind på jeres e-Boks, skal I give samtykke til at modtage post fra Samn Forsyning.

Derudover skal Samn Forsyning skal have oplyst jeres CVR nr. som skal tilknyttes jeres kundenummer.

Send en mail til forbrug@samn.dk og oplys, at I ønsker jeres CVR nr. på jeres kundeforhold.

Har I flere kundeforhold hos Samn Forsyning, skal alle kundenumre oplyses.

Se hvad der ligger af materiale om din ejendom i Horsens Kommune på FilArkiv.dk.

SØG I FILARKIV (åbner Horsens Kommunes hjemmeside, som administrerer arkivet)

I FilArkiv finder du:

 • afsluttede byggesager
 • igangværende byggesager, hvor Horsens Kommune har givet en tilladelse
 • oplysninger om olietanke på en ejendom
 • oplysninger om kloak, spildevand og regnvand på en ejendom

Se hvad der ligger af materiale om din eller en anden ejendom i Odder Kommune på FilArkiv.dk.

SØG I FILARKIV (åbner Odder Kommunes hjemmeside, som administrerer arkivet)

I FilArkiv finder du:

 • afsluttede byggesager
 • igangværende byggesager, hvor Odder Kommune har givet en tilladelse
 • oplysninger om olietanke på en ejendom
 • oplysninger om kloak, spildevand og regnvand på en ejendom

Har du glemt adgangskoden til dit login, eller har du fået fejlen "Brugernavn optaget" under oprettelse, så prøv funktionen "Glemt adgangskode". Indtast din email adresse, og tryk "Send". Du vil herfter blive sendt tilbage til login-billedet, men ignorér dette, og åbn i stedet din mail. Du vil nemlig modtage en mail med link til nulstilling af din adgangskode.

Har du brugt funktionen "Glemt adgangskode", vil du modtage en mail med titlen "Nulstil adgangskode" fra noreply@kmd.dk. I mailen er et link til oprettelse af ny adgangskode. Klik på det, skift koden, og forsøg så at logge på igen.

Når du er logget ind på MinForsyning kan du tilføje den eller de adresser, du ønsker der skal tilknyttes din brugerprofil. Ud over din hjemmeadresse er der mulighed for at tilføje eksempelvis et sommerhus eller en adresse, du administrerer for en anden. Bemærk, at du kun kan tilføje adresser, der ligger indenfor vores forsyningsområde. 

På MinForsyning findes denne mulighed i menulinjen i venstre side under "Mine adresser". 

Samme sted skifter du også mellem adresserne, når eventuelle ekstra adresser er tilføjet. 

Jeg er flyttet, men det er min gamle adresse, som kommer frem, når jeg er logget ind på MinForsyning. 

Selvom du er flyttet, har du stadig mulighed for at se historikken på dit gamle kundeforhold ved os og samtidig tilføje din nye adresse på samme brugerlogin. 

På MinForsyning findes denne mulighed oppe i højre hjørne. 

Samme sted skifter du også mellem adresserne, når eventuelle ekstra adresser er tilføjet. 

Er der problemer med bortledning af overfladevand fra vejarealer, skal du kontakte ejeren af vejen:

 • På private veje er det de respektive grundejere, eventuelt grundejerforeninger, som har ansvaret for rensning/reparation af rendestensbrønde.
   
 • På offentlige veje er det Horsens eller Odder Kommune, der står for vedligeholdelsen.

Kloaklugt inde i huset kan skyldes tomme vandlåse i toilet, køkkenvask eller håndvask. Tomme vandlåse kan opstå enten ved udtørring (hvis afløbet sjældent er i brug), ved meget kraftig regn eller hvis en spulevogn har spulet i den offentlige kloak uden for dit hus. Åbn for vandhaner og træk ud i toilettet, så vandlåsene atter fyldes.

Kloaklugt inde i huset kan også skyldes utætte installationer – kontakt en autoriseret VVS-installatør, hvis du har mistanke herom.

Før du kontakter os, kan du med fordel tjekke nedenstående: 

 1. Er det alle afløb i huset, der har samme problem?
 2. Er din rensebrønd tom?
 3. Kan du se i din rensebrønd, når du trækker ud i et toilet?
 4. Har du en rottespærrer i din rensebrønd, skal du kontakte din kloakmester for afmontering af denne.

Har du tjekket ovenstående punkter, kan det være en indikator for, om det er den offentlige kloak eller din egen kloak, der er stoppet.

Rensebrønden finder du typisk i din indkørsel, forhave eller andre steder mellem huset og den offentlige vej. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Hvis din rensebrønd er tom, og du ikke kan se vandet fra toilettet løbe igennem, sidder proppen i dit eget rør. –kontakt en autoriseret kloakmester.

Hvis din rensebrønd er fuld, kan du kigge i din rensebrønd tættere på vejen, hvis du har sådan en. Hvis denne også er fuld, sidder proppen sandsynligvis i den offentlige kloak. – kontakt Samn Forsyning.

Ansvar - grundejer

Som grundejer er det dit eget ansvar at træffe forholdsregler mod kælderoversvømmelser i situationer med kraftige regnskyl jf. byggelovens bestemmelser, se bygningsreglementet pkt. 8.4.3.1 stk. 4.

Kælderen er dit eget ansvar, og ved vand eller vandskade i din kælder, skal du derfor selv henvende dig til dit forsikringsselskab.

Når du har fået vand i kælderen, skal du være opmærksom på, at vandet kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier fra spildevand. 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har haft vand i din kælder. Vi registrerer alle henvendelser, som indgår i saneringsplanlægningen af vores afløbssystemer.

Du kan give oplysningerne til vores Kundeafdeling på mail@samn.dk.

Ved kraftig regn kan der ske oversvømmelser, hvis kloakkerne ikke kan følge med og nå at bortlede regnvandet i den takt, det falder. Regnvejr kan ikke forudsiges, idet to regnskyl ikke er ens. Desuden varierer regntyperne som regel med årstiderne. Der er langvarig regn om vinteren og korte kraftige regnskyl med torden om sommeren. Det er især de kraftige regnskyl, der giver problemer for kloakkerne. Desværre er de kraftige regnskyl blevet hyppigere de seneste år, og meget tyder på at tendensen fortsætter. 

Samn Forsyning har fokus på problemet og arbejder løbende på at tilpasse det offentlige kloaksystem derefter. Det er dog også vigtigt, at du som husejer sikrer dit eget hus mod oversvømmelser. 

Hvis vi har planlagt en kloakering af din vej, vil det fremgå af dette kort.

Er der ikke ingen oplysninger angivet, er der endnu ikke planlagt en evt. separatkloakering. 

Horsens og Odder Kommunes spildevandsplaner afspejler Samn Forsynings planer de kommende år. Spildevandsplanen er byrådets plan for afskaffelse af spildevand i de respektive år.

Du kan installere en pumpe eller en højvandslukke, hvilket er en form for lukkemekanisme. En sådan ekstra sikring skal ske på grundejerens eget initiativ og for egen regning. Hvis du vil investere i en sådan løsning, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for at få arbejdet udført. Kloakmesteren vil også kunne vejlede dig om hvilken løsning, der vil være den bedste i dit tilfælde.

Samn Forsyning tillader ikke installation af køkkenkværne, da der herved kan afledes affald til spildevandssystemet, som ikke er dimensioneret hertil.

Kommunens kloakker og renseanlæg er designet til at modtage spildevand og ikke affald. Madrester og lignende skal bortskaffes med dagrenovationen og ikke gennem spildevandssystemet. Kværnede madvarer etc. kan forårsage problemer i kloakken med tilstopning, svovlbrinteudvikling, tiltrække rotter og udgøre et sundhedsmæssigt problem for kloakpersonalet. Fjernes det i stedet via dagrenovationen, er det en ressource, som kan udnyttes.

Ved driftstop af pumpen kommer der en hyletone, samt den røde lampe på automatik-skabet lyser.

Gør herefter følgende:

 • Sluk for lyd ved tryk på den sorte knap 8 (den røde lamper lyser forsat)
 • Tjek om der er tændt for HPFI-relæet til pumpen (skal være tændt)
 • Vent ca. 5 minutter og se om lampen stadig er tænd

Er lampen stadig tændt, så kontakt Samn Forsyning ApS på tlf. 76 26 87 00. 
(Udenfor normal arbejdstid bliver telefonen omstillet til vagten.)

Er der problemer med at aflede spildevandet fra ejendommen, kan der også være stop på det interne  afløbssystem.

Kontroller følgende:

 • Se efter om bundløbet er frit i gennemløbsbrønden, der er placeret før pumpen
 • Er bundløbet frit, fungerer spildevandspumpen og en aut. kloakmester skal kontaktes for at få undersøgt det interne afløbssystem
 • Husk! kontroller HPFI relæ til pumpebrønden mindst en gang hvert halve år, ved tryk på testknappen på relæet.

Er der spørgsmål kan Samn Forsyning ApS kontaktes på tlf. 76 26 87 00

Vi varsler 1-2 uger før entreprenøren kommer forbi din ejendom. Vi sender sms til de mobilnumre, der er registreret på ejendommen eller på ejeren af ejendommen. Bliver du ikke varslet, fordi du f.eks. har firmamobil, kan du registrere dig ved at sende en mail til mail@samn.dk.

Samn Forsyning har ansvaret for vandtrykket i den del af din stikledning, som går til dit skel, derfra er det ejers ansvar at jordledningen og installationen kan levere det ønskede vandtryk.

Kontakt en autoriseret VVS-installatør hvis du oplever problemer med trykket.

I forsyningsområdet for Samn Forsyning er hårdhedsgraden 12 - 18 dH, som er temmelig hårdt vand.

Samn Forsyning har ikke planer om at etablere blødgøringsanlæg til at fjerne kalken fra drikkevandet i Samn’s forsyningsområder.

For øvrige forsyningsområder i Horsens og Odder er vandet jvf. GEUS også 12 - 18 dH, hvor du kan finde flere oplysninger om vandet.

Ønsker du præcist at vide, hvad hårdheden på dit vand er, kan du købe teststrips på apoteket. 

Hårdhed (°dH):
Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger.

Nej, der tilsættes hverken klor eller andre kemikalier til dit drikkevand. Det vand, der kommer ud af din vandhane, kommer stort set direkte fra grundvandet. Den eneste behandling grundvandet gennemgår, er iltning og filtrering gennem et sandfilter for at fjerne partikler som jern og mangan fra vandet. Jern og mangan er ufarligt, men det kan misfarve vandet og give det en metallisk smag. Derfor fjernes hovedparten af disse partikler på vandværkerne.

”Hvidt” vand skyldes normalt luft i vandet. Hvis du fylder et glas med det ”hvide” vand, vil du kunne se efter kort tid, at luften bruser af vandet, så det igen bliver klart.

”Hvidt” vand, eller luft i vandet, kan forekomme, når der arbejdes på ledningsnettet hvorved luften indesluttes i vandledningen. ”Hvidt” vand er ikke sundhedsskadeligt.

Samn Forsyning fører løbende kontrol med både grundvandets og drikkevandets kvalitet. Vi tager ca. 300 drikkevandsprøver om året fordelt på hele ledningsnettet. Herudover undersøges drikkevandet, der pumpes ud fra vandværkerne, en gang om måneden.
Endvidere analyseres boringerne, så mindst 1 boring på hver kildeplads får taget prøver hvert år.

Læs her mere om vandets kvalitet

Vandmåleren ejes af Samn Forsyning. Du betaler årligt en målerleje for benyttelse af måleren. Vandmåleren må kun udskiftes af Samn Forsyning eller et autoriseret VVS-firma.

Hvis du ønsker det, kan du få afprøvet din vandmåler. Du skal selv betale for afprøvningen, hvis målervisningen ligger indenfor den godkendte kontrolafvigelse. Hvis måleren viser forkert, afholder Samn Forsyning udgiften.

Hvorfor kan vand blive rødbrunt?

Hvis dit kolde vand er misfarvet og rødbrunt, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. De kan fx opstå pga. reparationsarbejde, der får kalk og jern til at løsne sig i ledningsnettet.

Er det kun dit varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, som er skyld i problemet, fordi bundfaldne partikler fra en periode med stillestående vand ledes med vandet ud.

Hvordan får du klart vand igen?

Hvis vandet skal have den normale farve igen, kan du lade alle vandhaner løbe, så urenhederne renses ud. Det gælder uanset, om det er ledningsnettet eller din varmtvandsbeholder, som er kilden til problemet. Det vil normalt vare et par minutter, inden vandet er klart. I sjældne tilfælde mere end et par minutter.

Kontakt dit vandværk, hvis vandet forbliver rødbrunt.

Rødbrunt vand er ikke decideret sundhedsfarligt. Men det smager ikke godt, så du er bedst tjent med ikke at drikke det. Vi anbefaler heller ikke at anvende opvaskemaskine og vaskemaskine, mens vandet er rødbrunt.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet?

Det rødbrune vand kan misfarve dit vasketøj.

Har dit rene vasketøj fået et gulligt eller rødligt skær, henviser vi til denne opskrift fra Statens Husholdningsråd:

 1. Læg tøjet i blød i vand med 1 dl citronsyre for hver 10 l vand.
 2. Vrid tøjet efter 30 minutter.
 3. Vask tøjet i en varm sodaopløsning med 3 dl soda for hver 10 l vand.
 4. Skyl tøjet.

I Samn Forsyning kan du støde på flere typer målere:

 • Nogle målere er udstyret med en boks til fjernaflæsning, hvor den årlige aflæsning vil ske automatisk, såfremt den er ejet af Samn Forsyning.
   
 • Har du en digital måler fra et lokalt vandværk, skal du aflæse tallet fra displayet, dog uden decimaler. 
   
 • Traditionelle vandmålere er blå eller grå. Løft låget og aflæs tallene i de sorte felter på måleren.
 

Grunden til at du også skal indberette til Samn Forsyning er fordi, Samn Forsyning ikke har en aftale med alle lokale vandværker om udveksling af måleroplysninger. Vi har brug for disse måleroplysninger, for at kunne beregne og afregne afledning af spildevand. Det gælder også, selvom du har en måler med fjernaflæsning. Kan du ikke få adgang til den fjernaflæste måler, må vi bede dig om at kontakte dit vandværk, der kan oplyse dig om forbruget.

Hvis du har ejendom i Odder Kommune, modtager vi automatisk din aflæsning fra alle vandværker i kommunen. Du skal derfor ikke foretage dig noget med mindre, at du har en bimåler. I det tilfælde skal du indsende en aflæsning til os. 

Har du ejendom i Horsens Kommune, er der flere forklaringer til, hvorfor du ikke modtager et aflæsningkort. Det kan du læse mere om her.

Klik her, for at se de aktuelle driftsforstyrrelser. Det er dem om vi har registreret og arbejder på at udbedre. 

Er der et problem i dit område, som ikke fremgår af denne side?

Vær venlig at undersøge nedenstående, før du kontakter os:

 • Mangler naboerne også vand?
 • Er både det kolde og varme vand væk?
 • Er vandfilteret (perlatoren) på vandhanen stoppet?

Du kan kontakte kundeservice fra 8.00 - 15.30, fredag dog 8.00 – 13.30 på tlf. 76 26 87 00.

Udenfor åbningstid bliver du stillet om til driftsvagten på samme nummer. 

Du modtager en aconto-regning for dit vandforbrug og afledning af spildevand to gange om året:

 • Årsafregning med 1. aconto udsendes medio marts og til betaling i april.

 • 2. aconto-regning udsendes medio september til betaling i oktober .

På årsopgørelsen er det foregående års forbrug opgjort i forhold til de indbetalte aconto beløb. Hvis dit forbrug overstiger aconto-betalingerne, vil regningen være højere end seneste aconto-regning. Hvis dit forbrug omvendt har været mindre end aconto-betalingerne, bliver regningen mindre.  

Skønner du eller Samn Forsyning, at der vil ske en væsentlig ændring i det årlige vandforbrug, kan acontobeløbet ændres.

Giv os mulighed for at rette eventuelle fejl

Vi vil gerne gøre tingene rigtigt første gang. Desværre må vi erkende, at vi nogen gange laver fejl. Det vil vi gerne have mulighed for at lære af og dermed rette op på. Derfor vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Hvis sagen ikke kan løses over telefon, kan du skrive til os på mail@samn.dk

Klagemulighed

Er du ikke enig i vores beslutning, og ønsker du at klage over os, har du mulighed for at indbringe din klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus og Forbrugerklagenævnet på www.naevneneshus.dk 

Har du spørgsmål til klagevejledningen, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du bliver udsat for et rørbrud, kan du søge om refusion af din vandudgift, hvis der er tale om rørskade på en skjult installation.

Der ydes kun refusion af vand/vandafledning for ejendomme til boligformål, gælder ikke for erhverv.

Læs mere om betingelserne og udfyld formularen Refusion ved rørbrud på vores selvbetjeningsside. 

Såfremt du ikke er tilmeldt Betalingsservice, kan du betale din regning ved at bruge det angivne Betalings-ID nederst på din regning. 

Det er ikke muligt at betale din regning kontant.

Har du konstateret en skade, efter at Samn Forsyning eller en af vores entreprenører har udført arbejde i nærheden af din ejendom, skal du gøre følgende:

Begræns skaden
Gør hvad du kan for at begrænse skaden og rekvirer skadesservice via dit forsikringsselskab, såfremt dette er nødvendigt. Dokumentér gerne omfanget med fotos.
Samn Forsyning er ikke forpligtet til at afhjælpe skaden eller afholde omkostninger til dette, før der ligger en afgørelse fra dit forsikringsselskab.

Anmeld skaden til dit eget forsikringsselskab
Dit forsikringsselskab behandler sagen og afgør, om de vil dække skaden eller ej.

Læs mere i denne folder

Bor du i udlandet og skal lave en bankoverførsel til os, skal du benytte et IBAN-nummer, som er den internationale måde at skrive et kontonummer på.

Ved overførslen skal du selv pålægge 50,00 dkr. til det samlede beløb, da vi har en omkostning på 50,00 dkr. til banken ved denne type overførsel. 

Hvilke IBAN-nummer du skal benytte, afhænger af hvilken Kommune du har bolig i. 

Horsens Kommune:

 • IBAN: DK0271600001453260
 • SWIFT: SYBKDK22

Odder Kommune: 

 • IBAN: DK2871600001512156
 • SWIFT: SYBKDK22
 • If you live abroad and need to make a bank transfer to us, you should use an IBAN number, which is the international way of writing an account number.
 • When making the transfer, you should add DKR. 50,00 to the total amount, as we incur a DKR. 50,00 fee from the bank for this type of transfer.
 • The IBAN number you should use depends on the municipality in which you reside.

Horsens Municipality:

 • IBAN: DK0271600001453260
 • SWIFT: SYBKDK22

Odder Municipality:

 • IBAN: DK2871600001512156
 • SWIFT: SYBKDK22

Når I er logget ind på jeres e-Boks, skal I give samtykke til at modtage post fra Samn Forsyning.

Derudover skal Samn Forsyning skal have oplyst jeres CVR nr. som skal tilknyttes jeres kundenummer.

Send en mail til forbrug@samn.dk og oplys, at I ønsker jeres CVR nr. på jeres kundeforhold.

Har I flere kundeforhold hos Samn Forsyning, skal alle kundenumre oplyses.

Se hvad der ligger af materiale om din ejendom i Horsens Kommune på FilArkiv.dk.

SØG I FILARKIV (åbner Horsens Kommunes hjemmeside, som administrerer arkivet)

I FilArkiv finder du:

 • afsluttede byggesager
 • igangværende byggesager, hvor Horsens Kommune har givet en tilladelse
 • oplysninger om olietanke på en ejendom
 • oplysninger om kloak, spildevand og regnvand på en ejendom

Se hvad der ligger af materiale om din eller en anden ejendom i Odder Kommune på FilArkiv.dk.

SØG I FILARKIV (åbner Odder Kommunes hjemmeside, som administrerer arkivet)

I FilArkiv finder du:

 • afsluttede byggesager
 • igangværende byggesager, hvor Odder Kommune har givet en tilladelse
 • oplysninger om olietanke på en ejendom
 • oplysninger om kloak, spildevand og regnvand på en ejendom

Har du glemt adgangskoden til dit login, eller har du fået fejlen "Brugernavn optaget" under oprettelse, så prøv funktionen "Glemt adgangskode". Indtast din email adresse, og tryk "Send". Du vil herfter blive sendt tilbage til login-billedet, men ignorér dette, og åbn i stedet din mail. Du vil nemlig modtage en mail med link til nulstilling af din adgangskode.

Har du brugt funktionen "Glemt adgangskode", vil du modtage en mail med titlen "Nulstil adgangskode" fra noreply@kmd.dk. I mailen er et link til oprettelse af ny adgangskode. Klik på det, skift koden, og forsøg så at logge på igen.

Når du er logget ind på MinForsyning kan du tilføje den eller de adresser, du ønsker der skal tilknyttes din brugerprofil. Ud over din hjemmeadresse er der mulighed for at tilføje eksempelvis et sommerhus eller en adresse, du administrerer for en anden. Bemærk, at du kun kan tilføje adresser, der ligger indenfor vores forsyningsområde. 

På MinForsyning findes denne mulighed i menulinjen i venstre side under "Mine adresser". 

Samme sted skifter du også mellem adresserne, når eventuelle ekstra adresser er tilføjet. 

Jeg er flyttet, men det er min gamle adresse, som kommer frem, når jeg er logget ind på MinForsyning. 

Selvom du er flyttet, har du stadig mulighed for at se historikken på dit gamle kundeforhold ved os og samtidig tilføje din nye adresse på samme brugerlogin. 

På MinForsyning findes denne mulighed oppe i højre hjørne. 

Samme sted skifter du også mellem adresserne, når eventuelle ekstra adresser er tilføjet. 

Er der problemer med bortledning af overfladevand fra vejarealer, skal du kontakte ejeren af vejen:

 • På private veje er det de respektive grundejere, eventuelt grundejerforeninger, som har ansvaret for rensning/reparation af rendestensbrønde.
   
 • På offentlige veje er det Horsens eller Odder Kommune, der står for vedligeholdelsen.

Kloaklugt inde i huset kan skyldes tomme vandlåse i toilet, køkkenvask eller håndvask. Tomme vandlåse kan opstå enten ved udtørring (hvis afløbet sjældent er i brug), ved meget kraftig regn eller hvis en spulevogn har spulet i den offentlige kloak uden for dit hus. Åbn for vandhaner og træk ud i toilettet, så vandlåsene atter fyldes.

Kloaklugt inde i huset kan også skyldes utætte installationer – kontakt en autoriseret VVS-installatør, hvis du har mistanke herom.

Før du kontakter os, kan du med fordel tjekke nedenstående: 

 1. Er det alle afløb i huset, der har samme problem?
 2. Er din rensebrønd tom?
 3. Kan du se i din rensebrønd, når du trækker ud i et toilet?
 4. Har du en rottespærrer i din rensebrønd, skal du kontakte din kloakmester for afmontering af denne.

Har du tjekket ovenstående punkter, kan det være en indikator for, om det er den offentlige kloak eller din egen kloak, der er stoppet.

Rensebrønden finder du typisk i din indkørsel, forhave eller andre steder mellem huset og den offentlige vej. Ofte findes der også en brønd ude ved skellet. Hvis din rensebrønd er tom, og du ikke kan se vandet fra toilettet løbe igennem, sidder proppen i dit eget rør. –kontakt en autoriseret kloakmester.

Hvis din rensebrønd er fuld, kan du kigge i din rensebrønd tættere på vejen, hvis du har sådan en. Hvis denne også er fuld, sidder proppen sandsynligvis i den offentlige kloak. – kontakt Samn Forsyning.

Ansvar - grundejer

Som grundejer er det dit eget ansvar at træffe forholdsregler mod kælderoversvømmelser i situationer med kraftige regnskyl jf. byggelovens bestemmelser, se bygningsreglementet pkt. 8.4.3.1 stk. 4.

Kælderen er dit eget ansvar, og ved vand eller vandskade i din kælder, skal du derfor selv henvende dig til dit forsikringsselskab.

Når du har fået vand i kælderen, skal du være opmærksom på, at vandet kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier fra spildevand. 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har haft vand i din kælder. Vi registrerer alle henvendelser, som indgår i saneringsplanlægningen af vores afløbssystemer.

Du kan give oplysningerne til vores Kundeafdeling på mail@samn.dk.

Ved kraftig regn kan der ske oversvømmelser, hvis kloakkerne ikke kan følge med og nå at bortlede regnvandet i den takt, det falder. Regnvejr kan ikke forudsiges, idet to regnskyl ikke er ens. Desuden varierer regntyperne som regel med årstiderne. Der er langvarig regn om vinteren og korte kraftige regnskyl med torden om sommeren. Det er især de kraftige regnskyl, der giver problemer for kloakkerne. Desværre er de kraftige regnskyl blevet hyppigere de seneste år, og meget tyder på at tendensen fortsætter. 

Samn Forsyning har fokus på problemet og arbejder løbende på at tilpasse det offentlige kloaksystem derefter. Det er dog også vigtigt, at du som husejer sikrer dit eget hus mod oversvømmelser. 

Hvis vi har planlagt en kloakering af din vej, vil det fremgå af dette kort.

Er der ikke ingen oplysninger angivet, er der endnu ikke planlagt en evt. separatkloakering. 

Horsens og Odder Kommunes spildevandsplaner afspejler Samn Forsynings planer de kommende år. Spildevandsplanen er byrådets plan for afskaffelse af spildevand i de respektive år.

Du kan installere en pumpe eller en højvandslukke, hvilket er en form for lukkemekanisme. En sådan ekstra sikring skal ske på grundejerens eget initiativ og for egen regning. Hvis du vil investere i en sådan løsning, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for at få arbejdet udført. Kloakmesteren vil også kunne vejlede dig om hvilken løsning, der vil være den bedste i dit tilfælde.

Samn Forsyning tillader ikke installation af køkkenkværne, da der herved kan afledes affald til spildevandssystemet, som ikke er dimensioneret hertil.

Kommunens kloakker og renseanlæg er designet til at modtage spildevand og ikke affald. Madrester og lignende skal bortskaffes med dagrenovationen og ikke gennem spildevandssystemet. Kværnede madvarer etc. kan forårsage problemer i kloakken med tilstopning, svovlbrinteudvikling, tiltrække rotter og udgøre et sundhedsmæssigt problem for kloakpersonalet. Fjernes det i stedet via dagrenovationen, er det en ressource, som kan udnyttes.

Ved driftstop af pumpen kommer der en hyletone, samt den røde lampe på automatik-skabet lyser.

Gør herefter følgende:

 • Sluk for lyd ved tryk på den sorte knap 8 (den røde lamper lyser forsat)
 • Tjek om der er tændt for HPFI-relæet til pumpen (skal være tændt)
 • Vent ca. 5 minutter og se om lampen stadig er tænd

Er lampen stadig tændt, så kontakt Samn Forsyning ApS på tlf. 76 26 87 00. 
(Udenfor normal arbejdstid bliver telefonen omstillet til vagten.)

Er der problemer med at aflede spildevandet fra ejendommen, kan der også være stop på det interne  afløbssystem.

Kontroller følgende:

 • Se efter om bundløbet er frit i gennemløbsbrønden, der er placeret før pumpen
 • Er bundløbet frit, fungerer spildevandspumpen og en aut. kloakmester skal kontaktes for at få undersøgt det interne afløbssystem
 • Husk! kontroller HPFI relæ til pumpebrønden mindst en gang hvert halve år, ved tryk på testknappen på relæet.

Er der spørgsmål kan Samn Forsyning ApS kontaktes på tlf. 76 26 87 00

Vi varsler 1-2 uger før entreprenøren kommer forbi din ejendom. Vi sender sms til de mobilnumre, der er registreret på ejendommen eller på ejeren af ejendommen. Bliver du ikke varslet, fordi du f.eks. har firmamobil, kan du registrere dig ved at sende en mail til mail@samn.dk.