Kloakseparering på Studentervænget m.fl.

Som en del af Horsens Kommunes spildevandsplan skal kloaksystemet i området omkring Studentervænget separatkloakeres. Det er godt for både miljøet men også for økonomien, da mindre vand skal pumpes og renses. Formålet med separeringen er at begrænse oversvømmelser og overløb af urenset spildevand til vandløbene ved kraftige regnskyl.

Separering betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør, hvor regnvandet ledes til et nærliggende vandløb og spildevand ledes til renseanlægget.

På selve Buevej udskiftes den 70 år gamle vandforsyningsledning og de fleste vandstik i forbindelse med kloaksepareringen. Studentervænget og Lovbyvej fik nye vandforsyningsledninger og vandstik i 2004, og vandforsyningen udskiftes derfor ikke i offentlig vej på disse veje.

Det forventes, at projektet omkring Studentervænget, Lovbyvej og Buevej startes op i marts-april 2023 og afsluttes i løbet af foråret 2024.

HM Entreprenør A/S står for udførelsen af arbejdet.

Informationsmøde

I forbindelse med projektet afholder vi et informationsmøde. Nærmere information vil blive sendt ud til de berørte beboere. Her kan de berørte grundejere høre om projektet, samt stille spørgsmål til både projektledere fra Samn Forsyning, repræsentant fra Horsens Kommune og HM Entreprenør A/S.

Adgangsforhold

Når gravearbejdet er i gang, vil adgangsforholdene blive påvirket. Der vil, som projektet skrider frem, blive etableret afspærring og omkørsel. Der vil dog være dage, hvor man ikke kan forvente kørende adgang til sin ejendom. De berørte ejendomme bliver orienteret inden, der spærres af.

Kontaktinformation

Kontaktperson ved Samn Forsyning ApS
Projektleder Berit Fristed Kristensen
Telefon: 7626 8872
Mail: bfk@samn.dk

Kontaktperson ved HM Entreprenør A/S
Formand: Jesper Juul Kristensen
Telefon: 7566 1822
Mail: jjk@hm-as.dk

 

 

Hvad er overløb?

Ved kraftigt eller langvarigt regnvejr, kan der komme så meget regnvand, at der ikke længere er plads til det i vores kloaksystem og på vores renseanlæg. I de tilfælde træder overløbsbygværkerne i funktion.

Overløbsbygværkerne etableres for at aflaste kloaksystemet og renseanlægget ved at afskære en del af spildevandet og lede det ud til enten vandløb, fjorden eller i havet. Spildevandet, som ledes ud af overløbsbygværkerne, er kraftig fortyndet af regnvand, og der er etableret riste i bygværkerne, som holder større partikler tilbage, såsom f.eks. papir, så det ikke kommer ud i fx vandløb, fjorde eller i havet. Det betyder dog ikke, at vandet er rent.

Overløbsbygværkerne træder kun i funktion, når der er for meget vand i kloaksystemet og renseanlægget. Dermed kan vi minimere risikoen for at spildevandet kan stuve baglæns op i kloaksystemet og forårsage f.eks. oversvømmelse af kældre, veje, haver og fællesarealer. Større mængder regnvand kan også overbelaste vores renseanlæg, så de ikke renser optimalt.