Maskine der graver i Jyllandsgadekvarteret
03.08.2023

Udskiftning af kloak- og vandrør i Jyllandsgadekvarteret etape 1 er afsluttet

 – nu venter sidste skridt ude hos boligejerne

 

100 år gamle vandledninger er blevet udskiftet, og kloakledninger erstattet af et tostrenget kloaksystem til henholdsvis spilde- og regnvand. Det er nu tid til, at boligejerne selv skal i gang!

- Hovedparten af alle vandledninger i Jyllandsgadekvarteret var meget gamle, og blandt de allerældste vandledninger i Horsens. Det samme gjorde sig gældende med spildevandsledningerne, hvor regnvand hidtil er blevet ført til samme kloakledning som spildevand fra toiletter og køkken, fortæller Projektleder hos Samn Forsyning, Vicky Gydesen Madsen.

Derfor gik Samn Forsyning i 2020 i gang med et større arbejde omkring Jyllandsgadekvarteret. Et projekt i tre etaper, hvor første etape indebar Sjællandsgade, Fyensgade, Bjerregade, Falstersgade, Læsøgade, Christiansholmsgade, dele af Jyllandsgade og Samsøgade. Disse veje i etape 1 er nu tæt på afsluttede.

- Det har larmet og støvet i en lang periode, men boligejerne og lejerne har taget godt imod os og vist stor forståelse for arbejdet. Når de sidste to etaper er færdige, vil området være kloaksepareret, hvilket afspejler Horsens Kommunes spildevandsplaner for bortledning af spildevand, fortæller Vicky Gydesen Madsen.

- Separering betyder, at regnvand (tag- og overfladevand) og spildevand, der før løb i samme rør, nu skal løbe i hvert sit rør, hvor regnvandet ledes til Bygholm Å, og spildevandet ledes til renseanlægget på Alrøvej, uddyber Vicky Gydesen Madsen.

Vicky Gydesen Madsen opsummerer de tre klare gevinster ved separatkloakering.

  • For det første er separatkloakering til gavn for sundheden og miljøet, fordi spildevand ikke ledes til et vandløb ved kraftig regn – også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger.
  • For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i eksempelvis kældre, indkørsler og haver under kraftige regnbyger.
  • For det tredje sparer Samn Forsynings pumpestationer og renseanlæg store mængder strøm til pumpning af regnvand.

Boligejerne spiller en vigtig rolle

Boligejerne i området, spiller en vigtig rolle, når det kommer til at adskille regn- og spildevand.

En stor del af det regnvand, der udfordrer kloaksystemet i dag, strømmer til fra deres tagnedløb, indkørsler og andre befæstede arealer. De lokale beboere skal derfor adskille regn- og spildevand på deres grund. Derfor modtager de et påbud fra Horsens Kommune om, at der skal separatkloakereres på egen grund. Påbuddet skal sikre, at regnvand og spildevand også bliver adskilt inde på privat grund, da miljøgevinsterne først kommer, når alle boligejerne har separeret deres kloak og færdigmeldt det til Horsens Kommune.

Gældende for de boligejere, som har været på forkant med separeringen på egen grund, er at de skal sørge for at blive tilsluttet de nye stikledninger og indsende en færdigmelding til kommunen. Vicky Gydesen Madsen pointerer, at det er vigtigt, at det er en autoriseret kloakmester, som foretager den sidste tilslutning og indsender færdigmeldingen.

Et område med udfordringer

Projektet er ikke forløbet helt smertefrit, fortæller Vicky Gydesen Madsen.

- Etape 1 har haft lidt udfordringer, da nogle af husene er gamle og deraf bygningsmæssigt i ringe stand. Vi har derfor haft ekstra fokus på risikostyring og skærpet tilsyn. 

- Inden længe starter vi op på etape 2 og 3, der forinden skal laves et EU-udbud på, fortæller Vicky Gydesen Madsen. Det, forventer vi, er på plads til august, hvorefter vi snarest muligt, sammen med den entreprenør, som vinder udbuddet, går i gang.

Fakta:

Hvad er overløb?

Ved kraftigt eller langvarigt regnvejr kan der komme så meget regnvand, at der ikke længere er plads til det i vores kloaksystem og på vores renseanlæg. I de tilfælde træder overløbsbygværkerne i funktion.

Overløbsbygværkerne etableres for at aflaste kloaksystemet og renseanlægget ved at afskære en del af spildevandet og lede det ud til enten vandløb, fjorden eller i havet. Spildevandet, som ledes ud af overløbsbygværkerne, er kraftig fortyndet af regnvand, og der er etableret riste i bygværkerne, som holder større partikler tilbage, såsom f.eks. papir, så det ikke kommer ud i fx vandløb, fjorde eller i havet. Det betyder dog ikke, at vandet er rent.

Overløbsbygværkerne træder kun i funktion, når der er for meget vand i kloaksystemet og renseanlægget. Dermed kan vi minimere risikoen for, at spildevandet kan stuve baglæns op i kloaksystemet og forårsage f.eks. oversvømmelse af kældre, veje, haver og fællesarealer. Større mængder regnvand kan også overbelaste vores renseanlæg, så de ikke renser optimalt.

For yderligere oplysninger kontakt Projektleder, Vicky Gydesen Madsen, på mail vgm@samn.dk

eller tlf. 7626 8700.

Læs mere om Samn Forsyning ApS på www.samn.dk/jyllandsgadekvarteret